TEST

MANAGEN VAN BELANGEN

Voor de continuiteit van een organisatie is het van belang om de belangen van de diverse ‘stakeholders’ te kunnen “balanceren”. Om dit te kunnen realiseren dienen belangen, doelen en resultaten met elkaar in relatie te worden gebracht. Integraal besturen gaat over het handen en voeten geven aan de relatie tussen doelen en resultaten.

Het doelgericht kunnen beïnvloeden is daarmee één van de voorwaarden geworden voor de continuïteit van een organisatie. Dit stelt ook nadrukkelijke eisen aan de wijze waarop de organisatie dient te worden aangestuurd en de rol van het management daarin.

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

Welke kenmerken zijn ondermeer van toepassing op excellente organisaties, dit zijn de volgende vijf kenmerken:

  • Leiderschap met lef. De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers (strategie), draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties – ook voor zichzelf – niet uit de weg en houdt vol.
  • Resultaatgerichtheid. De leiding wil voortdurend weten wat de toegevoegde waarde is van de verrichte inspanningen en houdt de waardering door de vier groepen belanghebbenden – klant/leverancier, medewerker, financier en de maatschappij – in balans.
  • Continu verbeteren. Gemeten resultaten worden systematisch vergeleken (gechecked) met de, van de visie afgeleide doelstellingen. Afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. Medewerkers worden gestimuleerd innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen.
  • Transparantie. Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren (PI’s) zijn vastgelegd. Taken en verantwoordelijkheden (TVB’s) zijn bekend. kosten en baten zijn per proces(onderdeel) te meten en iedere medewerker kent zijn/haar bijdrage aan het eindresultaat.
  • Samenwerking. Management en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale toegevoegde waarde voor het geheel.